รายนามครู อาจารย์โรงเรียนปทุมคงคา ปี พ.ศ.๒๔๗๐-พ.ศ.๒๕๔๓

 


หน้าที่         

       
ครูโอภาส พ. โพธิ์ไพโรจน์ ครูเอิบสิน  สาหร่ายทอง ครูกอบเกื้อ  ศรีจามร ครูจำลอง   วงษ์กระจ่าง
       
       
ครูจำรัส  ปานเจริญ ครูใจรักษ์  พันธุหงส์ ครูฉวี  ชัยมงคล ครูชอบ   สี่เหลี่ยม
       
       
ครูชาญ   สุทธิสารากร ครูชิงชัย  ก้องมณีรัตน์ ครูดุสิต  แจ่มศรี ครูเติม   สีตลารมณ์
       
       
ครูนงเยาว์  มหัทธโนภาศ ครูนงลักษณ์  สูตรสุวรรณ ครูบุหงา   วิสุทธิพันธ์ ครูบัวทอง  ผาพันธุ์
       
       
ครูประคองศรี  พุกกะณานนท์ ครูประเทือง  รัตนปริคณน์ ครูประเสริฐ  ได้เจริญสุข ครูพจน์  สกุนตนิยม
       
       
ครูพนิดา  สีตลารมณ์ ครูพิมพรรณ   วรรณพินทุ ครูภาณี   อารีราชบริรักษ์ ครูมณี  บัวทอง
       
       
ครูเมธี   ลิมอักษร ครูเรไร   ถนัดพจนามาตย์ ครูลำดวน  เรืองเวช ครูวนิดา  สุวรรณไชย
       
       
ครูวันทนีย์   หลิมวิจิตร ครูวาริน   นำธวัช ครูวรวิทย์   ไชยโคตร ครูวิจิตร   กุลแพทย์
       
       
ครูวิชิต  บุณยะประสิทธิ์ ครูวิไล  โปษณะเจริญ ครูสอาด  พันธ์ขะวงศ์ ครูสนิท  เจริญผลารักษ์
       
       
ครูเสงี่ยม  แสนทวีสุข ครูสมพงษ์  ปุยพลทัน ครูสุดา  จิตต์จำนงค์ ครูอังคณา   ดิษฐบรรจง
       

       
ครูอุษา   เอี่ยมศิริ ครูนิวาสน์ ณ นคร ครูสมปัตต์  วรคามิน ครูทองสุก  เพ็ญชาติ
       
       
ครูประชุม  ท่าเรือรักษ์ ครูระยับศรี  สุนทรานนท์ ครูเจริญ  โสตถิพันธุ์ ครูพิเศษศรี  พงศ์พฤฒานนท์
       
       
ครูจันทนา  เหลืองโสภาพันธ์ ครูจันทร์เพ็ญ  เนียมอินทร์ ครูนงลักษณ์  รัตนชำนอง ครูกมล  สุวัตถี
       
     
       

ครูวนิดา ประเสริฐชัย

     
       

หน้าที่