รายนามครูรุ่นแรกของโรงเรียนปทุมคงคา


 

รายชื่อครูรุ่นแรกที่ยังไม่มีในทะเบียนครูเท่าที่ค้นหาได้จาก
บันทึกรายนามนักเรียนเก่า "ปทุมคงคา"
ลำดับที่  ชื่อ ชื่อสกุล ปี พ.ศ.
1 ท่านพระยาสีมานนทปริญญา   2443
2 ขุนกิตติเวช   2464
3 นาย ดี อาร์. เจิงกินส์   2465
4 นายสารี  มะกรสาร 2465
5 นายฟุ้ง  วรรธนะสาร 2466
6 นายเล็ก  เผ่าทองศุข 2467
7 นายผ่อง  มิลินทางกูร 2468
8 นาย เอฟ. เค. เอ็กเซล   2468
9 หลวงบุญปาลิตวิซาสาสก์   2468
10 นายพร  ทองพูลศักดิ์ 2470
11 ร.อ.อ. ปราโมทย์  จันทร์วิมล 2470
12 พระสันสิวิทยาพัฒน์   2471
13 ร.อ.ท. เกยูร  ผลาชีวะ 2473
14 ขุนศิลปการพิศิษฏ์   2474
15 หลวงจรัสการคุรุกรรม   2474
16 นายเปา  บุพพะกสิกร 2477
17 นายปุ่น  จงประเสริฐ 2478
18 นายสังข์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 2478
19 นายคำพันธ์ พลกนิษฐ์ 2478
20 หลวงชุมวิทยากิจ   2478
21 นายเสนาะ  ธรรมครองอาตม์ 2479
22 ขุนเสขวุฒิ   2479
23 นายบุญศรี  เศวตนาค 2481
24 นายเล็ก  สีวิลัย 2483
25 ร.ต. โชติ  ยรรยง 2484
26 นายศิริ  อ่อนศิริ 2484
27 นายสั้น  ขาวประเสริฐ 2486
28 นายสุวัจน์  บัวทอง 2491
29 น.ส. มณี  มะโนทัย 2493
30 นายประมุข  แก้วบุญมี 2496
31 นางเอิบสิน สาหร่ายทอง 2496
32 นายจรัล จิวาลักษณ์ 2497