การนับรุ่นของนักเรียนเก่าปทุมคงคา

       ขอให้ยึดถือเป็นแนวทางเดียวกัน  เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน  จะได้ไม่สับสน เวลาถามรุ่น เพราะนักเรียนเก่ารุ่นที่เรียน ม .1 มักจะนำเลขรุ่น 2 ตัว ไปใช้เป็นนักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่นนั้น  ทำให้สับสน  ทั้งที่โรงเรียนปทุมคงคาก่อกำเนิด มา ครบรอบ 112 ปี  แต่ดันมีนักเรียนเก่าแค่ ยี่สิบกว่ารุ่น  ใครจะใช้ชื่อรุ่นที่จบแสนไพเราะเพราะพริ้งไม่ว่ากัน  แต่ขอให้เข้าใจตรงกันว่า การนับรุ่นต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยแรก เริ่มก่อตั้งโรงเรียน โดยพวกเราชาวน้ำเงิน-ฟ้า ทุกคน ถ้าเข้ามาเป็นเลือดปทุมคงคา ทุกคนถึงจะเรียนจบหรือไม่จบ จะจบระดับชั้นไหนไม่สำคัญ เมื่อเคยมีเลขประจำตัว เป็น ป.ค. แล้วทุกคนเป็นปทุมคงคา จึงนับรุ่นกันปีที่เข้าเรียน  ส่วนรุ่นพี่ๆก่อนหน้านั้น ขอเวลารวบรวมข้อมูลก่อน เนื่องจากรัฐได้เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา เป็น 4-3-3-2 เมื่อปี 2503  โดยเริ่มเปิดรับ นักเรียน ม.ศ. รุ่นแรกเมื่อ ปีการศึกษา 2505 จากก่อนหน้านี้เป็นแบบประถม 4ปี มัธยม 8 ปี  แต่พี่ๆชาวน้ำเงิน-ฟ้า รุ่นก่อนๆจะใช้ชื่อรุ่นเป็นปี พ.ศ. ที่เข้าเรียนอยู่แล้ว ที่มีปัญหาอยู่คือรุ่น ที่เรียน ม. (ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนระบบการศึกษาของไทยเป็น 3-3-3-3 ประถมต้น 3ปี ประถมปลาย 3 ปี มัธยมต้น 3ปี มัธยมปลาย 3 ปี )บางคนยิ่งมั่วเข้าไปใหญ่มีรุ่น ม.ต้น รุ่น ม.ปลายเข้าไปอีก ทั้งที่รุ่นเดียวกันแต่ดันมีชื่อรุ่นที่แตกต่างกัน บางคนรุ่นฉลองครบปีโรงเรียนอีกต่างหาก  อาจเป็นเพราะเหตุนี้ทำให้วัฒนธรรมของพวกน้องชาวปทุมคงคา ปัจจุบันเปลี่ยนแปลง พิกลพิการไป     อยากเห็นวัฒนธรรมที่ดีงามของพวกเรากลับคืนมา

******อยากให้ลองไปอ่านเรื่องประวัติของโรงเรียน และประวัติของสมาคมนักเรียนเก่าประกอบด้วย*********

“ รักเพื่อน   เคารพพี่   ดูแลน้อง   บูชาครู  เชิดชูสถาบัน"

 

 


 

ยุคโอเดี่ยน (พ.ศ.๒๔๔๓- พ.ศ.๒๕๐๗)

 

รุ่นที่

เข้าปีพ.ศ.

  รุ่นที่ เข้าปี พ.ศ.   รุ่นที่ เข้าปี พ.ศ.
๒๔๔๓   ๒๓ ๒๔๖๕   ๔๕ ๒๔๘๗
๒๔๔๔   ๒๔ ๒๔๖๖   ๔๖ ๒๔๘๘
๒๔๔๕   ๒๕ ๒๔๖๗   ๔๗ ๒๔๘๙
๒๔๔๖   ๒๖ ๒๔๖๘   ๔๘ ๒๔๙๐
๒๔๔๗   ๒๗ ๒๔๖๙   ๔๙ ๒๔๙๑
๒๔๔๘   ๒๘ ๒๔๗๐   ๕๐ ๒๔๙๒
๒๔๔๙   ๒๙ ๒๔๗๑   ๕๑ ๒๔๙๓
๒๔๕๐   ๓๐ ๒๔๗๒   ๕๒ ๒๔๙๔
๒๔๕๑   ๓๑ ๒๔๗๓   ๕๓ ๒๔๙๕
๑๐ ๒๔๕๒   ๓๒ ๒๔๗๔   ๕๔ ๒๔๙๖
๑๑ ๒๔๕๓   ๓๓ ๒๔๗๕   ๕๕ ๒๔๙๗
๑๒ ๒๔๕๔   ๓๔ ๒๔๗๖   ๕๖ ๒๔๙๘
๑๓ ๒๔๕๕   ๓๕ ๒๔๗๗   ๕๗ ๒๔๙๙
๑๔ ๒๔๕๖   ๓๖ ๒๔๗๘   ๕๘ ๒๕๐๐
๑๕ ๒๔๕๗   ๓๗ ๒๔๗๙   ๕๙ ๒๕๐๑
๑๖ ๒๔๕๘   ๓๘ ๒๔๘๐   ๖๐ ๒๕๐๒
๑๗ ๒๔๕๙   ๓๙ ๒๔๘๑   ๖๑ ๒๕๐๓
๑๘ ๒๔๖๐   ๔๐ ๒๔๘๒   ๖๒ ๒๕๐๔
๑๙ ๒๔๖๑   ๔๑ ๒๔๘๓      
๒๐ ๒๔๖๒   ๔๒ ๒๔๘๔      
๒๑ ๒๔๖๓   ๔๓ ๒๔๘๕      
๒๒ ๒๔๖๔   ๔๔ ๒๔๘๖      

 

ยุคเอกมัย(สมัยที่ยังเรียนถึง ม.ศ.๕ ปี พ.ศ.๒๕๐๘- พ.ศ.๒๕๒๑)

รวมรุ่นพี่ที่ย้ายตามจากโอเดี่ยนมาเอกมัยรุ่นแรกๆ

รุ่นที่ ชื่อรุ่น เข้า ม.ศ. ๑ เข้า ม.ศ.๒ เข้า ม.ศ. ๓ เข้า ม.ศ. ๔ เข้า ม.ศ. ๕
๖๓   ๒๕๐๕ ๒๕๐๖ ๒๕๐๗ ๒๕๐๘ ๒๕๐๙
๖๔   ๒๕๐๖ ๒๕๐๗ ๒๕๐๘ ๒๕๐๙ ๒๕๑๐
๖๕

รับนักเรียน ม.ศ.1 ที่เอกมัยเป็นรุ่นแรก

๒๕๐๗ ๒๕๐๘ ๒๕๐๙ ๒๕๑๐ ๒๕๑๑
๖๖   ๒๕๐๘ ๒๕๐๙ ๒๕๑๐ ๒๕๑๑ ๒๕๑๒
๖๗   ๒๕๐๙ ๒๕๑๐ ๒๕๑๑ ๒๕๑๒ ๒๕๑๓
๖๘   ๒๕๑๐ ๒๕๑๑ ๒๕๑๒ ๒๕๑๓ ๒๕๑๔
๖๙   ๒๕๑๑ ๒๕๑๒ ๒๕๑๓ ๒๕๑๔ ๒๕๑๕
๗๐   ๒๕๑๒ ๒๕๑๓ ๒๕๑๔ ๒๕๑๕ ๒๕๑๖
๗๑   ๒๕๑๓ ๒๕๑๔ ๒๕๑๕ ๒๕๑๖ ๒๕๑๗
๗๒   ๒๕๑๔ ๒๕๑๕ ๒๕๑๖ ๒๕๑๗ ๒๕๑๘
๗๓   ๒๕๑๕ ๒๕๑๖ ๒๕๑๗ ๒๕๑๘ ๒๕๑๙
๗๔   ๒๕๑๖ ๒๕๑๗ ๒๕๑๘ ๒๕๑๙ ๒๕๒๐
๗๕   ๒๕๑๗ ๒๕๑๘ ๒๕๑๙ ๒๕๒๐ ๒๕๒๑
๗๖   ๒๕๑๘ ๒๕๑๙ ๒๕๒๐ ๒๕๒๑ ๒๕๒๒
๗๗   ๒๕๑๙ ๒๕๒๐ ๒๕๒๑ ๒๕๒๒ ๒๕๒๓
๗๘   ๒๕๒๐ ๒๕๒๑ ๒๕๒๒ ๒๕๒๓ ๒๕๒๔
๗๙

นักเรียน ม.ศ.1 รุ่นสุดท้าย

๒๕๒๑ ๒๕๒๒ ๒๕๒๓ ๒๕๒๔ ๒๕๒๕

ยุคเอกมัย(เรียน ม.๑-ม.๖ ปี พ.ศ.๒๕๒๑-ปัจจุบัน)

รุ่นที่

ชื่อรุ่น

เข้า ม.๑ เข้า ม.๒ เข้า ม.๓ เข้า ม.๔ เข้า ม.๕ เข้า ม.๖
๗๙/๑ ๐๑  บัว   (เนื่องจาก ปี 2521 นี้ มีนักเรียน ม.ศ.1เป็นรุ่น79 แล้ว) ๒๕๒๑ ๒๕๒๒ ๒๕๒๓ ๒๕๒๔ ๒๕๒๕ ๒๕๒๖
๘๐ ๐๒ ใยบัว ๒๕๒๒ ๒๕๒๓ ๒๕๒๔ ๒๕๒๕ ๒๕๒๖ ๒๕๒๗
๘๑ ๐๓ บัวเหนือน้ำ ๒๕๒๓ ๒๕๒๔ ๒๕๒๕ ๒๕๒๖ ๒๕๒๗ ๒๕๒๘
๘๒ ๐๔ สายบัว ๒๕๒๔ ๒๕๒๕ ๒๕๒๖ ๒๕๒๗ ๒๕๒๘ ๒๕๒๙
๘๓ ๐๕ ชโลบล ๒๕๒๕ ๒๕๒๖ ๒๕๒๗ ๒๕๒๘ ๒๕๒๙ ๒๕๓๐
๘๔ ๐๖ ปัทมเทพ ๒๕๒๖ ๒๕๒๗ ๒๕๒๘ ๒๕๒๙ ๒๕๓๐ ๒๕๓๑
๘๕ ๐๗ ภัทโรบล ๒๕๒๗ ๒๕๒๘ ๒๕๒๙ ๒๕๓๐ ๒๕๓๑ ๒๕๓๒
๘๖ ๐๘ กัญชสโรชิน ๒๕๒๘ ๒๕๒๙ ๒๕๓๐ ๒๕๓๑ ๒๕๓๒ ๒๕๓๓
๘๗ ๐๙ นวโกเมศ ๒๕๒๙ ๒๕๓๐ ๒๕๓๑ ๒๕๓๒ ๒๕๓๓ ๒๕๓๔
๘๘ ๑๐ พิพัฒน์บุษกร ๒๕๓๐ ๒๕๓๑ ๒๕๓๒ ๒๕๓๓ ๒๕๓๔ ๒๕๓๕
๘๙ ๑๑ เวสารัสสัตตบุตย์ ๒๕๓๑ ๒๕๓๒ ๒๕๓๓ ๒๕๓๔ ๒๕๓๕ ๒๕๓๖
๙๐ ๑๒ สุทธาสิโนบล ๒๕๓๒ ๒๕๓๓ ๒๕๓๔ ๒๕๓๕ ๒๕๓๖ ๒๕๓๗
๙๑ ๑๓ สุพัตรสัตบงกช ๒๕๓๓ ๒๕๓๔ ๒๕๓๕ ๒๕๓๖ ๒๕๓๗ ๒๕๓๘
๙๒ ๑๔ อริยะโกเมศ ๒๕๓๔ ๒๕๓๕ ๒๕๓๖ ๒๕๓๗ ๒๕๓๘ ๒๕๓๙
๙๓ ๑๕ อัคโรบล ๒๕๓๕ ๒๕๓๖ ๒๕๓๗ ๒๕๓๘ ๒๕๓๙ ๒๕๔๐
๙๔ ๑๖ บริพัตรสัตตบรรณ ๒๕๓๖ ๒๕๓๗ ๒๕๓๘ ๒๕๓๙ ๒๕๔๐ ๒๕๔๑
๙๕ ๑๗ นฤวโรบล ๒๕๓๗ ๒๕๓๘ ๒๕๓๙ ๒๕๔๐ ๒๕๔๑ ๒๕๔๒
๙๖ ๑๘ ศตวรรษปัทมะ ๒๕๓๘ ๒๕๓๙ ๒๕๔๐ ๒๕๔๑ ๒๕๔๒ ๒๕๔๓
๙๗ ๑๙ ภัทรกมล ๒๕๓๙ ๒๕๔๐ ๒๕๔๑ ๒๕๔๒ ๒๕๔๓ ๒๕๔๔
๙๘ ๒๐ ภัทสโรบล ๒๕๔๐ ๒๕๔๑ ๒๕๔๒ ๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕
๙๙ ๒๑ รุจิรสโรช ๒๕๔๑ ๒๕๔๒ ๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖
๑๐๐ ๒๒ วิชญบงกช ๒๕๔๒ ๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗
๑๐๑ ๒๓ รัตนกมล ๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘
๑๐๒ ๒๔ ศุภบงกช ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙
๑๐๓ ๒๕ พัชโรบล ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐
๑๐๔ ๒๖ วรโกเมศ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑
๑๐๕ ๒๗ พิชยวโรบล ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒
๑๐๖ ๒๘ ภัทรบงกช ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓
๑๐๗ ๒๙ สุภัทรกมล ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔
๑๐๘ ๓๐ วชิรกมล ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕
๑๐๙ ๓๑ ปฏิพัทรปัทมะ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๑๑๐ ๓๒ วิศรุตบุษกร ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑๑๑ ๓๓ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๑๑๒   ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๑๑๓   ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
๑๑๔   ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๑๑๕   ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๑๑๖   ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
               

 

คุณเข้ามาตรวจรุ่นนักเรียนเก่าคนที่ Website counter