หน้าแรก ข่าวสาร รายรับ-รายจ่าย ผู้บริจาค เพื่อนร่วมรุ่น ติดต่อเรา

บัญชีรายรับ-รายจ่าย "กองทุนเพื่อนปทุมคงคา74"

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ม.ค. ยอดเงินสดยกมา                 172,899.03                   172,899.03
  คุณจัตวา  เตชะโกสิต                      1,200.00                   174,099.03
2-ม.ค. คุณอวยพร  สุวรรณสุนทร                      2,400.00                   176,499.03
  เงินเหลือจากงานปีใหม่                    12,280.00                   188,779.03
22-ม.ค. งานแม่อวยพร                        1,500.00                 187,279.03
  ส่งเงินให้คุณสมเกียรติ                   187,280.00 -                           0.97
        -                           0.97
รวมเป็นเงิน                 188,779.03                 188,780.00
ยอดเงินคงเหลือ -                           0.97
รายรับประจำเดือน                    15,880.00

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ธ.ค. ยอดเงินสดยกมา          167,186.70             167,186.70
  คุณอภิจัย จิยางกูร              1,237.68             168,424.38
  คุณณัฐพงศ์ ปิยะพันธ์              1,000.00             169,424.38
15-ธ.ค. คุณคชาชาญ  ธรรมสาส์น              5,000.00             174,424.38
  เงินเยี่ยมคุณสุชาติ  อนุโชติ               2,000.00           172,424.38
30-ธ.ค. ดอกเบี้ย                 474.65             172,899.03
รวม          174,899.03             2,000.00
ยอดเงินคงเหลือ           172,899.03


วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-พ.ย. ยอดเงินสดยกมา          169,486.70             169,486.70
16-พ.ย. คุณสาทิพย์  ใจทนคืนเงินยืม              5,000.00             174,486.70
18-พ.ย. ของเยี่ยมคุณสุระภูมิ  จิตอารีรัตน์               2,000.00           172,486.70
25-พ.ย. คุณชาญวิทย์  งามสงวนประภา              1,200.00             173,686.70
25-พ.ย. หรีดงานบิดาคุณพูลศักดิ์ มานะกิจ               1,500.00           172,186.70
26-พ.ย. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาคุณพูลศักดิ์ มานะกิจ               5,000.00           167,186.70
รวม          175,686.70             8,500.00
ยอดเงินคงเหลือ           167,186.70


วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ต.ค. ยอดเงินสดยกมา          181,286.70             181,286.70
4-ต.ค. หรีดงานบิดาคุณสมเกียรติ  จุ้ยศิริ               1,500.00           179,786.70
  เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาคุณสมเกียรติ  จุ้ยศิริ               5,000.00           174,786.70
24-ต.ค. คุณประจินต์  คงสาคร              1,200.00             175,986.70
27-ต.ค. หรีดงานบิดาคุณชาญ  สถาพรพงษ์ภิญโญ               1,500.00           174,486.70
  เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาคุณชาญ  สถาพรพงษ์ภิญโญ               5,000.00           169,486.70
         
รวม          182,486.70           13,000.00
ยอดเงินคงเหลือ           169,486.70

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.ย. ยอดเงินสดยกมา          212,286.70             212,286.70
  คุณเรืองศักดิ์  ศรียานงค์ยืมเงิน             20,000.00           192,286.70
  ค่าพวงหรีดงานศพ พระคชา                1,500.00           190,786.70
2-ก.ย. คุณสมเกียรติ  ภูพานทอง              2,000.00             192,786.70
3-ก.ย. เป็นเจ้าภาพสวดพระคชา               5,000.00           187,786.70
26-ก.ย. พวงหรีดงานแม่คุณหิรัญ สุขอุดม               1,500.00           186,286.70
28-ก.ย. เป็นเจ้าภาพสวดแม่คุณหิรัญ สุขอุดม               5,000.00           181,286.70
รวม          214,286.70           33,000.00
ยอดเงินคงเหลือ           181,286.70

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ส.ค. ยอดเงินสดยกมา          220,286.70             220,286.70
  คุณสาทิพย์  ใจทนคืนเงินกองทุน              5,000.00             225,286.70
17-ส.ค. พวงหรีดงานแม่บุญเขต  ลัดดากลม               1,500.00           223,786.70
20-ส.ค. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดแม่บุญเขต ลัดดากลม               5,000.00           218,786.70
26-ส.ค. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพ่อคุณศุภชัย  จิตยุติและพวงหรีด               6,500.00           212,286.70
รวม          225,286.70           13,000.00
ยอดเงินคงเหลือ           212,286.70

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ก.ค. ยอดเงินสดยกมา          223,286.70             223,286.70
12-ก.ค. อนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลคุณอมรชัย  ปรีปาน               3,000.00           220,286.70
         
รวม          223,286.70             3,000.00
ยอดเงินคงเหลือ           220,286.70

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-มิ.ย. ยอดเงินสดยกมา          221,468.31             221,468.31
3-มิ.ย. คุณโสฬส  รักษาไพรขอยืมเงิน             10,000.00           211,468.31
4-มิ.ย. ค่าพวงหรีดเจ้าภาพงานอมรศักดิ์  ภาส่งเสริมสิทธิ์               6,000.00           205,468.31
5-มิ.ย. คุณพลภัทร  สรรพกิจธำรง               1,200.00             206,668.31
  คุณโสฬส  รักษาไพรคืนเงินที่ยืมไป            20,000.00             226,668.31
11-มิ.ย. อนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลคุณอมรชัย  ปรีปาน               3,000.00           223,668.31
15-มิ.ย. คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข              2,000.00             225,668.31
30-มิ.ย. ดอกเบี้ยเงินฝวก                 618.39             226,286.70
  อนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลคุณพงษ์ผจญ  พิสิษฐ์บรรณกร               3,000.00           223,286.70
                  223,286.70
รวม          245,286.70           22,000.00
ยอดเงินคงเหลือ           223,286.70

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-พ.ค. ยอดเงินสดยกมา          238,263.31             238,263.31
6-พ.ค. คุณโสฬส  รักษาไพรขอยืมเงิน             10,000.00           228,263.31
11-พ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี              1,205.00             229,468.31
  อนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลคุณอมรชัย  ปรีปาน               3,000.00           226,468.31
30-พ.ค. อนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลคุณพงษ์ผจญ  พิสิษฐ์บรรณกร               3,000.00           223,468.31
  เงินเยี่ยมเพื่อนป่วยคุณอมรศักดิ์  ภาส่งเสริมสิทธิ์.               2,000.00           221,468.31
รวม          239,468.31           18,000.00
ยอดเงินคงเหลือ           221,468.31

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-เม.ย. ยอดเงินสดยกมา          263,562.32             263,562.32
  คุณไพบูลย์  ตรีเดชี              2,000.00             265,562.32
10-เม.ย. อนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลคุณอมรชัย  ปรีปาน               3,000.00           262,562.32
11-เม.ย. คุณเทวมิตร  แก้วสุก ขอยืมเงิน             20,000.00           242,562.32
13-เม.ย. คุณศุภชัย  จิตยุติ คืนเงินยืมกองทุน              4,000.00             246,562.32
23-เม.ย. พวงหรีดและเงินร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพบิดาคุณวีระศักดิ์ นิ่มเสมอ               6,500.00           240,062.32
26-เม.ย. คุณอภิชาติ  ผึ้งน้อย              1,200.99             241,263.31
30-เม.ย. อนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลคุณพงษ์ผจญ  พิสิษฐ์บรรณกร               3,000.00           238,263.31
                  238,263.31
รวม          270,763.31           32,500.00
ยอดเงินคงเหลือ           238,263.31

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-มี.ค. ยอดเงินสดยกมา          278,862.32             278,862.32
2-มี.ค. คุณอภิจัย  จิยางกุล              1,200.00             280,062.32
5-มี.ค. คุณสาทิพย์  ใจทน ขอยืมเงิน             10,000.00           270,062.32
11-มี.ค. อนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลคุณอมรชัย  ปรีปาน               3,000.00           267,062.32
14-มี.ค. คุณศุภชัย  จิตยุติ คืนเงินยืมกองทุน              4,000.00             271,062.32
  คุณเอนก  นิลพนาพรรณ              1,200.00             272,262.32
21-มี.ค. เงินเป็นเจ้าภาพพวงหรีดงานมารดาสมชาย เหล่าธนสถิตย์ชัย               6,000.00           266,262.32
  มีเงินโอนเข้าไม่รู้ที่มาเมื่อ20กุมภาพันธ์                 300.00             266,562.32
31-มี.ค. อนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลคุณพงษ์ผจญ  พิสิษฐ์บรรณกร               3,000.00           263,562.32
                  263,562.32
รวม          285,562.32           22,000.00
ยอดเงินคงเหลือ           263,562.32

 

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
1-ม.ค. ยอดเงินสดยกมา          278,262.32             278,262.32
14-ม.ค. คุณศุภชัย  จิตยุติ คืนเงินยืมกองทุน              4,000.00             282,262.32
17-ม.ค. เงินช่วยงานศพมารดาคุณสาทิพย์  ใจทน               6,000.00           276,262.32
20-ม.ค. คุณอัครนันท์(สมบัติ)  กิตติสุภาพ              1,000.00             277,262.32
  คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข              5,000.00             282,262.32
28-ม.ค. เงินเยี่ยมภรรยาคุณปิติ  อิ่มวรคุณ               2,000.00           280,262.32
30-ม.ค. คุณอนุศักดิ์  ล้ำเลิศ              1,200.00             281,462.32
  พ.ต.ท.ณรงค์ชาติ  สัจจะไทย              1,200.00             282,662.32
  อนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลคุณพงษ์ผจญ  พิสิษฐ์บรรณกร               3,000.00           279,662.32
2-ก.พ. เงินเยี่ยมคุณศักดา  ภักดีผล               2,000.00           277,662.32
5-ก.พ. คุณสุกิจ  กิจการรัฐบุตร              2,000.00             279,662.32
10-ก.พ. อนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลคุณอมรชัย  ปรีปาน               3,000.00           276,662.32
  คุณศุภชัย  จิตยุติ คืนเงินยืมกองทุน              4,000.00             280,662.32
20-ก.พ. คุณเกรียงไกร  ไพรสณฑ์              1,200.00             281,862.32
29-ก.พ. อนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลคุณพงษ์ผจญ  พิสิษฐ์บรรณกร               3,000.00           278,862.32
         
รวม          297,862.32           19,000.00
ยอดเงินคงเหลือ           278,862.32


อ่านต่อที่

 

 

คุณสมบัติของผู้ขอความอนุเคราะห์จาก กองทุนเพื่อนปทุมคงคา 74
1.ต้องเป็นนักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น74
2.ต้องเป็นผู้ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐฯหรือเอกชนอยู่แล้ว
3.มีรายได้น้อยกว่า15,000บาท/เดือน/ครอบครัว
4.การช่วยเหลืออาจหยุดลงเมื่อทางคณะกรรมการฯเห็นว่าผู้ได้รับความช่วยเหลือมีสุขภาพดีขึ้นพร้อมที่จะช่วยเหลือตนเอง...เพื่อนำส่วนนี้ไปช่วยเหลือรายอื่นต่อไป...
คุณสมบัติผู้ขอกู้+ผู้ค้ำประกันเงิน กองทุนเพื่อนปทุมคงคา74
1.ต้องเป็นนักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น74
2.ผู้กู้+ผู้ค้ำต้องเป็นสมาชิกในกองทุนเพื่อนปทุมคงคา 74 หรือส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อนปทุมคงคา 74 มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (1,200บาท)
3.ผู้กู้+ผู้ค้ำต้องไม่เป็นผู้ขอความอนุเคราะห์จากกองทุนขณะทำการกู้
4.ผู้กู้+ผู้ค้ำสามารถทำสัญญาการกู้ยืมได้เพียงฉบับเดียวทุกกรณีจนกว่าจะชำระหนี้ให้กองทุนหมดแล้วจึงสามารถขอกู้ใหม่ได้
5.ทางคณะกรรมการกองทุนขอสงวนสิทธิ์แห่งการกู้ยืมให้อยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการกองทุนเพื่อนปทุมคงคา74เท่านั้น....

 

กองทุนปทุมคงคา 74
กองทุนเพื่อนดูแลเพื่อนปทุมคงคา 74
คณะประทุมคงคา
กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
 
 
 
 
กองทุนเพื่อนปทุมคงคา 74 เพื่อ เพื่อนปทุมคงคา 74