หน้าแรก ข่าวสาร รายรับ-รายจ่าย ผู้บริจาค เพื่อนร่วมรุ่น ติดต่อเรา
 

กองทุนเพื่อนปทุมคงคา 74  Patumkongka’74 Friendship
      

วัตถุประสงค์

เป็นกองทุนที่เพื่อนนักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น74 ร่วมกันจัดตั้งขึ้นมาโดยการบริจาคกันคนละ 100 บาทต่อเดือน 
โดยไม่ได้มีการบังคับ
  หรือ บริจาคตามกำลังศรัทธา

เพื่อนำเงินที่ได้มาเพื่อดูแลเพื่อนๆนักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น74ด้วยกันเอง

โดยมี แนวทางในการช่วยเหลือดังนี้

1. ช่วยเหลืองานศพให้กับตัว เพื่อน ภรรยา บิดา มารดา เป็นเงินทำบุญ 5,000.บาท พวงหรีด 1,000.บาท

2. การเจ็บป่วยเมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลของตัวเพื่อน และภรรยา ให้จัดกระเช้าเยี่ยมในวงเงิน 2,000.บาท

3.เพื่อช่วยเหลือดูแลและแบ่งเบาภาระเพื่อน ปทุมคงคา74 ด้วยกัน ในระยะเบื้องต้น 
ซึ่งจะต้องเป็นผู้ ที่ได้รับความเดือดร้อนที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บจนกระทั่งทำให้ขาดคุณภาพชีวิตไป 
4.ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินยืมยามฉุกเฉิน วงเงินไม่เกิน 20,000.บาท เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ ค่าครองชีพเพื่อนที่มีปัญหาทางการเงิน 
ในด้านการศึกษาของบุตรหลาน ค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว หรือเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ โดยเพื่อนผู้ยืมต้องหาเ พื่อนมาค้ำประกันการยืมเงินด้วย 

การช่วยเหลือขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของเพื่อนทีมงาน ที่ดูแลเรื่องนี้เป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

1. การช่วยเหลือให้การช่วยเหลือเพื่อนทุกคนที่เป็นนักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น74

2.ให้รวมบัญชีกองทุนปทุมคงคา74 และ กองทุนเพื่อนดูแลเพื่อนปทุมคงคา 74 เข้าเป็นกองทุนเดียวกันใช้ชื่อว่า   
“กองทุนเพื่อนปทุมคงคา 74”   “Patumkongka’74 Friendship
3. เงินกองทุนปทุมคงคา 74 มี 59,100.15 บาท เงินกองทุนเพื่อนดูแลเพื่อนฯมี 91,500.74บาทรวมเป็นเงิน 150,600.89 บาท

บริจาคโดยโอนเงินที่ธนาคารกสิกรไทย สาขานานาเหนือ ชื่อ นางอุบล  เตชะโกสิต 063-2-79960-8

 
    

คุณสมบัติของผู้ขอความอนุเคราะห์จาก กองทุนเพื่อนปทุมคงคา 74
1.ต้องเป็นนักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น74
2.ต้องเป็นผู้ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐฯหรือเอกชนอยู่แล้ว
3.มีรายได้น้อยกว่า15,000บาท/เดือน/ครอบครัว
4.การช่วยเหลืออาจหยุดลงเมื่อทางคณะกรรมการฯเห็นว่าผู้ได้รับความช่วยเหลือมีสุขภาพดีขึ้นพร้อมที่จะช่วยเหลือตนเอง...เพื่อนำส่วนนี้ไปช่วยเหลือรายอื่นต่อไป...
คุณสมบัติผู้ขอกู้+ผู้ค้ำประกันเงิน กองทุนเพื่อนปทุมคงคา74
1.ต้องเป็นนักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น74
2.ผู้กู้+ผู้ค้ำต้องเป็นสมาชิกในกองทุนเพื่อนปทุมคงคา 74 หรือส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อนปทุมคงคา 74 มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (1,200บาท)
3.ผู้กู้+ผู้ค้ำต้องไม่เป็นผู้ขอความอนุเคราะห์จากกองทุนขณะทำการกู้
4.ผู้กู้+ผู้ค้ำสามารถทำสัญญาการกู้ยืมได้เพียงฉบับเดียวทุกกรณีจนกว่าจะชำระหนี้ให้กองทุนหมดแล้วจึงสามารถขอกู้ใหม่ได้
5.ทางคณะกรรมการกองทุนขอสงวนสิทธิ์แห่งการกู้ยืมให้อยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการกองทุนเพื่อนปทุมคงคา74เท่านั้น....

 

กองทุนปทุมคงคา 74
กองทุนเพื่อนดูแลเพื่อนปทุมคงคา 74
คณะประทุมคงคา
กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
 
 
 
 
กองทุนเพื่อนปทุมคงคา 74 เพื่อ เพื่อนปทุมคงคา 74