patumkongka alumni

นักเรียนเก่าปทุมคงคา


บิดาแห่งปทุมคงคา

พระยาสีมานนท์ปริญญา(พระครูใบฎีกาเหลียน)

ครูคนแรกและผู้ก่อตั้งโรงเรียนปทุมคงคา


 

 

 

ขุนจรรยาวิจัย(ครูสารี  มะกรสาร)

 

พระยาศึกษาสมบูรณ์(ม.ล.แหยม อินทรางกูร)

ป.ค. ๑

 

นายกสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคาคนที่ ๑

ครูและผู้บริหารโรงเรียนปทุมคงคา

   

รายชื่อนักเรียนเก่าปทุมคงคาตามเลขประจำตัว

เลขประจำตัว 1-1730 เลขประจำตัว 6926-7280 เลขประจำตัว 13320-13584 เลขประจำตัว 18301-18500 เลขประจำตัว 22591-22800
เลขประจำตัว 1731-2102 เลขประจำตัว 7281-7700 เลขประจำตัว 13585-13732 เลขประจำตัว 18501-18700 เลขประจำตัว 22801-23000
เลขประจำตัว 2781-3000 เลขประจำตัว 7701-8050 เลขประจำตัว 13733-14004 เลขประจำตัว 18701-18850 เลขประจำตัว 23001-23200
เลขประจำตัว 3001-3230 เลขประจำตัว 8051-8400 เลขประจำตัว 14005-14274 เลขประจำตัว 18851-19050 เลขประจำตัว 23201-23400
เลขประจำตัว 3231-3480 เลขประจำตัว 8401-8650 เลขประจำตัว 14275-14544 เลขประจำตัว 19051-19250 เลขประจำตัว 23401-23600
เลขประจำตัว 3481-3680 เลขประจำตัว 8651-8950 เลขประจำตัว 14545-14844 เลขประจำตัว 19251-19450 เลขประจำตัว 23601-23800
เลขประจำตัว 3681-3880 เลขประจำตัว 8951-9200 เลขประจำตัว 14845-15000 เลขประจำตัว 19451-19583 เลขประจำตัว 23801-24000
เลขประจำตัว 3881-4102 เลขประจำตัว 9201-9500 เลขประจำตัว 15001-15200 เลขประจำตัว 19584-19780 ลขประจำตัว 24001-24200
เลขประจำตัว 4103-4300 เลขประจำตัว 9501-9800 เลขประจำตัว 15201-15400 เลขประจำตัว 19781-19980 เลขประจำตัว 24201-24400
เลขประจำตัว 4301-4432 เลขประจำตัว 9801-10050 เลขประจำตัว 15401-15600 เลขประจำตัว 19981-20180 เลขประจำตัว 24401-24600
เลขประจำตัว 4433-4600 เลขประจำตัว 10051-10300 เลขประจำตัว 15601-15800 เลขประจำตัว 20181-20380 เลขประจำตัว 24601-24800
เลขประจำตัว 4601-4800 เลขประจำตัว 10301-10600 เลขประจำตัว 15801-16093 เลขประจำตัว 20381-20580 เลขประจำตัว 24801-25000
เลขประจำตัว 4801-5000 เลขประจำตัว 10601-10900 เลขประจำตัว 16094-16400 เลขประจำตัว 20581-20780 เลขประจำตัว 25001-25200
เลขประจำตัว 5001-5200 เลขประจำตัว 10901-11200 เลขประจำตัว 16401-16600 เลขประจำตัว 20781-20990 เลขประจำตัว 25201-25400
เลขประจำตัว 5201-5400 เลขประจำตัว 11201-11500 เลขประจำตัว 16601-16800 เลขประจำตัว 20991-21190 เลขประจำตัว 25401-25600
เลขประจำตัว 5401-5600 เลขประจำตัว 11501-11800 เลขประจำตัว 16801-17000 เลขประจำตัว 21191-21390 เลขประจำตัว 25601-25800
เลขประจำตัว 5601-5800 เลขประจำตัว 11801-12100 เลขประจำตัว 17001-17200 เลขประจำตัว 21391-21591 เลขประจำตัว 25801-26000
เลขประจำตัว 5801-6000 เลขประจำตัว 12101-12400 เลขประจำตัว 17201-17400 เลขประจำตัว 21591-21790 เลขประจำตัว 26001-26200
เลขประจำตัว 6001-6200 เลขประจำตัว 12401-12719 เลขประจำตัว 17401-17600 เลขประจำตัว 21791-21990 เลขประจำตัว 26201-26400
เลขประจำตัว 6201-6400 เลขประจำตัว 12720-12954 เลขประจำตัว 17601-17800 เลขประจำตัว 21991-22190 เลขประจำตัว 26401-26600
เลขประจำตัว 6401-6600 เลขประจำตัว 12955-13194 เลขประจำตัว 17801-18100 เลขประจำตัว 22191-22390 เลขประจำตัว 26601-26800
เลขประจำตัว 6601-6800 เลขประจำตัว 13195-13319 เลขประจำตัว 18101-18300 เลขประจำตัว 22391-22590 เลขประจำตัว 26801-27000
เลขประจำตัว 6801-6925        

 

เลขประจำตัว 27001-27200 เลขประจำตัว 32001-32200 เลขประจำตัว 37001-37200 เลขประจำตัว 42001-42200 เลขประจำตัว 47001-47200
เลขประจำตัว 27201-27400 เลขประจำตัว 32201-32400 เลขประจำตัว 37201-37400 ลขประจำตัว 42201-42400 เลขประจำตัว 47201-47400
เลขประจำตัว 27401-27600 เลขประจำตัว 32401-32600 ลขประจำตัว 37401-37600 เลขประจำตัว 42401-42600 เลขประจำตัว 47401-47600
เลขประจำตัว 27601-27800 เลขประจำตัว 32601-32800 ลขประจำตัว 37601-37800 เลขประจำตัว 42601-42800 เลขประจำตัว 47601-47800
เลขประจำตัว 27801-28000 เลขประจำตัว 32801-33000 เลขประจำตัว 37801-38000 เลขประจำตัว 42801-43000 เลขประจำตัว 47801-48000
เลขประจำตัว 28001-28200 เลขประจำตัว 33001-33200 เลขประจำตัว 38001-38200 เลขประจำตัว 43001-43200 เลขประจำตัว
เลขประจำตัว 28201-28400 เลขประจำตัว 33201-33400 เลขประจำตัว 38201-38400 เลขประจำตัว 43201-43400 เลขประจำตัว
เลขประจำตัว 28401-28600 เลขประจำตัว 33401-33600 เลขประจำตัว 38401-38600 เลขประจำตัว 43401-43600 เลขประจำตัว
เลขประจำตัว 28601-28800 เลขประจำตัว 33601-33800 เลขประจำตัว 38601-38800 เลขประจำตัว 43601-43800 เลขประจำตัว
เลขประจำตัว 28801-29000 เลขประจำตัว 33801-34000 ลขประจำตัว 38801-39000 เลขประจำตัว 43801-44000 เลขประจำตัว
ลขประจำตัว 29001-29200 เลขประจำตัว 34001-34200 ลขประจำตัว 39001-39200 เลขประจำตัว 44001-44200 เลขประจำตัว
เลขประจำตัว 29201-29400 ลขประจำตัว 34201-34400 เลขประจำตัว 39201-39400 เลขประจำตัว 44201-44400 เลขประจำตัว
เลขประจำตัว 29401-29600 เลขประจำตัว 34401-34600 เลขประจำตัว 39401-39600 เลขประจำตัว 44401-44600 เลขประจำตัว
เลขประจำตัว 29601-29800 เลขประจำตัว 34601-34800 เลขประจำตัว 39601-39800 เลขประจำตัว 44601-44800 เลขประจำตัว
เลขประจำตัว 29801-30000 เลขประจำตัว 34801-35000 เลขประจำตัว 39801-40000 เลขประจำตัว 44801-45000 เลขประจำตัว
เลขประจำตัว 30001-32000 เลขประจำตัว 35001-35200 เลขประจำตัว 40001-40200 เลขประจำตัว 45001-45200 เลขประจำตัว
เลขประจำตัว 30201-30400 เลขประจำตัว 35201-35400 เลขประจำตัว 40201-40400 เลขประจำตัว 45201-45400 เลขประจำตัว
เลขประจำตัว 30401-30600 เลขประจำตัว 35401-35600 เลขประจำตัว 40401-40600 เลขประจำตัว 45401-45600 เลขประจำตัว
ลขประจำตัว 30601-30800 เลขประจำตัว 35601-35800 เลขประจำตัว 40601-40800 เลขประจำตัว 45601-45800 เลขประจำตัว
เลขประจำตัว 30801-31000 เลขประจำตัว 35801-36000 เลขประจำตัว 40801-41000 เลขประจำตัว 45801-46000 เลขประจำตัว
เลขประจำตัว 31001-31200 ลขประจำตัว 36001-36200 เลขประจำตัว 41001-41200 เลขประจำตัว 46001-46200 เลขประจำตัว
เลขประจำตัว 31201-31400 เลขประจำตัว 36201-36400 เลขประจำตัว 41201-41400 เลขประจำตัว 46201-46400 เลขประจำตัว
เลขประจำตัว 31401-31600 ลขประจำตัว 36401-36600 เลขประจำตัว 41401-41600 เลขประจำตัว 46401-46600 เลขประจำตัว
เลขประจำตัว 31601-31800 เลขประจำตัว 36601-36800 เลขประจำตัว 41601-41800 เลขประจำตัว 46601-46800 เลขประจำตัว
เลขประจำตัว 31801-32000 เลขประจำตัว 36801-37000 ลขประจำตัว 41801-42000 เลขประจำตัว 46801-47000 เลขประจำตัว

กลับบ้านเรารักรออยู่

คุณเข้ามาสืบค้นเป็นคนที่ Website counter